คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคน

ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง


          การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้น จะเห็นได้จากแนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างชัดเจน นอกจากนี้อุบัติการณ์ของโรคร้ายแรง และโรคที่คุกคามต่อชีวิต องค์การอนามัยโลก จึงได้ประกาศให้ทุกประเทศได้บูรณาการการดูแลแบบประคับประคองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต คณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จึงจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อสนองนโยบายองค์การอนามัยโลก
          เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง “Training Program in Palliative Nursing (Post Baccalaureate Program) รุ่นที่ 2 
          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พยาธิสรีรวิทยาของการเจ็บป่วยเรื้อรังและการเจ็บป่วยระยะท้าย มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือการประเมินความปวดและอาการต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการความปวดและอาการต่างๆ ทั้งศาสตร์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ผสมผสาน มีทักษะการใช้การสื่อสารเพื่อการรักษา ช่วยเหลือให้ครอบครัวของผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับความสูญเสีย/ความเศร้าโศกได้ การประสานงานและทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในบริบทที่มีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม บนพื้นฐานด้านจริยธรรม กฎหมาย และ จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประเมินผล และปรับปรุงการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาริสา ไกรฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และรศ.ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 7 กรกฎาคม 2560
          รศ.ดร.มาริสา ไกรฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “การจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง “Training Program in Palliative Nursing (Post Baccalaureate Program) รุ่นที่ 2 จัดขึ้นเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ตอบรับกับจำนวนผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจากการขยายตัวของประชากรสูงอายุ เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง มีคุณภาพ คุ้มค่าใช้จ่ายและยั่งยืน จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองขึ้น โดยกำหนดเนื้อหาสาระสำคัญของรายวิชาต่างๆ รวมทั้งทักษะการพยาบาลที่จำเป็นเพื่อให้พยาบาลผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายและครอบครัวในหน่วยงานการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนโดยมีความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ในภาวะคุกคามของชีวิตตั้งแต่ระยะวินิจฉัยจนถึงภายหลังการเสียชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับความต้องการการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทุกระยะของการดูแลตามบริบทสังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ”