ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 30

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560

  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กลุ่มเป้าหมาย : รับจำนวน 60 คน

    คุณสมบัติ

 

 

1) พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการบริหารการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนเข้ารับการ   อบรม หรือผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น และได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม

2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ จำนวน 50 หน่วยคะแนน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12  เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 

                ภายหลังจากทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แจ้งผลการพิจารณาให้ท่านเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ท่านดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน  คนละ 45,000 บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยเลือกชำระเงิน ได้ 2 ช่องทาง คือ

                ชำระเงินสด  พร้อมแบบตอบรับ ได้ที่  งานบริการวิชาการและวิจัย  ห้อง 2112 ชั้น 1 อาคาร 2   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น   

                ชื่อบัญชี   โครงการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. เลขที่บัญชี  551-408472-4      

พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้โอนเงินให้ชัดเจน  ส่งได้ที่ คุณฉวีวรรณ  วันสาสืบคณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002 ทางโทรสาร 0-4320-2435, 0-4334-8301   หรือทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับใบเสร็จรับเงินติดต่อรับได้ในวันลงทะเบียน     

(คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี)

ช่องทางการสมัคร

         1.สมัครได้โดยตรง ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ห้อง 2112 ชั้น 1 อาคาร  2  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         2.สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้  ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครชุดที่มีลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ   ไปที่ คุณฉวีวรรณ  วันสาสืบ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่  123 หมู่ที่ 16  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002ทางโทรสาร 043-202435e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4320-2435,043-202407 ต่อ 117

เอกสารประกอบการสมัคร :

                  1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     2. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล

                  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

Download
          - โครงการฝึกอบรม

          - ใบสมัคร