คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม “ฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม”

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม

“ฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม”


          โครงการ “ฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม” บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับโครงการวิจัย “ผลของโปรแกรม ฟิตกาย บริหารสมอง ต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุไทยในชนบทอีสาน” ด้วยการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ วิธีการป้องกัน ทักษะในการบริหารสมองเพื่อชะลอภาวะสมองเสื่อม
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการ “ฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการอบรม และผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน ประธานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 32 ท่าน ซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการบริหารร่างกายและบริหารสมองในด้านต่างๆ จากคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์เชิงสุขภาพและสังคม ตอบโจทย์การเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างแท้จริง และเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยป้องกันและชะลอภาวะสมองเสื่อมที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุต่อไป