คณะพยาบาลศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมเฉพาะทาง การจัดการทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมเฉพาะทาง

การจัดการทางการพยาบาล

          หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารอย่างรอบด้าน เสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการอย่างทันยุค เสริมความสามารถการทำและใช้ผลงานวิจัย รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติบทบาทผู้บริหารในระดับที่สูงกว่าสถานภาพที่ดำรงอยู่ ดังนั้นเมื่อกลับไปทำงานผู้ผ่านการอบรมจึงมีศักยภาพในการพัฒนางาน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนโยบายสุขภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลที่จำเป็นในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านทฤษฎีที่ใช้ในการพยาบาล แนวคิดหลักการ และกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล และการจัดการที่นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการพยาบาล เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมจตุรภัทร โรงพยาบาลนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 29 โดยได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรม และผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและทั้ง 60 ท่าน โดยการจัดการอบรมเฉพาะทางฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาลเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และช่วยให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารการพยาบาลทุกระดับ โดยมีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์