คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น 30

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น 30


          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการงานต่างๆให้ไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้พยาบาลต้องมีบทบาทเชิงรุกในการเป็นผู้นำทั้งทางด้านการกำหนดนโยบายสุขภาพและการจัดการสมัยใหม่ในบริบทองค์กรภาครัฐ ภาครัฐกึ่งเอกชน และภาคเอกชน ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 30 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการจัดการองค์การพยาบาลมีภาวะผู้นำทางการพยาบาลเป็นผู้จัดการคุณภาพ สร้างนวัตกรรมการจัดการทางการพยาบาล และมีความสามารถในการตัดสินใจทางจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม ประธานหลักสูตรฯ ให้เกียรติกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการบริหารการพยาบาล จำนวน 42 คน เมื่อสิ้นสุดการอบรมผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการจัดการองค์การพยาบาล อีกทั้งเป็นผู้มีเจตคติต่อการจัดการทางการพยาบาล ปฏิบัติงานในขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตัดสินใจทางจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัย นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการทางการพยาบาล เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การพยาบาลในบริบทและสถานการณ์ที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจการพยาบาลในโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลในภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการจัดการทางการพยาบาล