คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยไตเรื้อรัง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยไตเรื้อรัง 


          จากสถิติจำนวนผู้ป่วยใหม่จากโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีอันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญคือ พฤติกรรมการนิยมกินอาหารรสจัดโดยเฉพาะรสเค็มของประชาชน ตลอดจนการซื้อ/หากินยาเองโดยขาดผู้รู้ทางสุขภาพแนะนำ ซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบเฉพาะต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีการดำเนินของโรคในทางเสื่อมลง หากแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว/ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ เกิดสถานการณ์การจัดการทรัพยากรการรักษาพยาบาลที่ไม่เพียงพอและไม่คุ้มค่า มีความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKD Net) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยไตเรื้อรังจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยไตเรื้อรัง
          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKD Net) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” (Mini-Case Manager for Chronic Kidney Disease) ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และรศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร ให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดการอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถของพยาบาลให้มีความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย สามารถจัดการ ประสานงาน ทั้งในสถานบริการและในชุมชน โดยบูรณาการความรู้ทางทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของปรากฏการณ์ทางคลินิก และพัฒนางานบริการทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาและนโยบายของประเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการทางสังคม โดยการอบรมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั่วประเทศ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาพยาบาลและแหล่งฝึกที่เป็นเครือข่ายและผู้สนใจ จำนวนกว่า 250 คน