คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และวิพากย์รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และวิพากย์รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร

 

          เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และวิพากย์รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ทราบสัมฤทธิผลในการดำเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานในปีต่อไป และให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในทางที่เหมาะสม ในการสัมมนาได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยการสัมมนาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 6443 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น