คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนสำหรับอาจารย์คลินิก 2560

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนสำหรัอาจารย์คลินิก


          คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการหลักสูตรการศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาชีพ วิชาปฏิบัติการพยาบาล การเตรียมอาจารย์ผู้ช่วยสอนในการคลินิกจึงมีความสำคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนการสอนวิชา การพัฒนาบทบาทการเป็นครูและเป็นตัวแบบที่ดีในการหล่อหลอมคุณสมบัติของการเป็นพยาบาล และสร้างศรัทธาในการปฏิบัติการในวิชาชีพให้กับนักศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในคลินิกขึ้น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของอาจารย์ผู้ช่วยสอนในคลินิก อันจะนำสู่การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและคณะพยาบาลศาสตร์ 
          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้ช่วยสอนในคลินิก ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้ช่วยสอนในคลินิก ให้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนการสอน การพัฒนาบทบาทการเป็นครูและเป็นตัวแบบที่ดีในการหล่อหลอมคุณสมบัติของการเป็นพยาบาล และสร้างศรัทธาในการปฏิบัติในวิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของอาจารย์ผู้ช่วยสอนในคลินิก อันจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และสร้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอนในคลินิก สามารถเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในคลินิก การส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน วิธีการสอนในคลินิกแบบต่างๆและการประเมินผลการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้สอน อีกทั้งเพื่อพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยการอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและรศ.ดร.มาริสา ไกรฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวรายงาน และบรรยายเรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และการประยุกต์สู่หลักสูตรของสถาบันการศึกษา” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของทางคณะฯ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -21 กรกฎาคม 2560