คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล 


          คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในเอเชีย เพื่อให้การบริหารงานทั้ง 2 ด้าน มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล” สนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของแต่ละงาน แต่ละตำแหน่ง ให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้องค์กรในกำกับที่ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ อันจะทำให้บุคลากรทราบว่าตนเองต้องทำงานให้เกิดผลลัพธ์สุดท้าย หรือทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไร สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่หลากหลายและครอบคลุมงานหลักได้ และเพื่อให้การประเมินผลงานง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นการประเมินตามตัวชี้วัดหลัก และมีมาตรฐานการวัดที่ชัดเจน ทั้งยังเป็นการทวนสอบว่า ผลงานรายบุคคล สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรหรือไม่ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน บุคคล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการและบรรยายเรื่อง “ทิศทางการนำองค์กรสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์” และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก