คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการงานวิจัย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการงานวิจัย


          ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ผู้จัดการงานวิจัย" เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้สามารถบริหารจัดการงานวิจัยและโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และร่วมวิพากษ์กรณีศึกษาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มทั้งการเป็น Researcher และ Research Manager กิจกรรมประกอบด้วย การเขียนโคร่งร่างการวิจัย, จริยธรรมการวิจัย, เทคนิคการคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยและการคัดเลือกนักวิจัย, การวิพากษ์กรณีศึกษาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ควรได้หรือไม่ได้รับทุน, การเขียน action plan, การจัดทำงบประมาณและการแบ่งงวดงานงวดเงิน, การเขียนสรุปรายงานการวิจัย, การติดตามประเมินผลการวิจัยและการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย