ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing) รุ่นที่ 12

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ”  (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing)  รุ่นที่ 12

โดยใช้หลักสูตรการอบรมของ  Northridge Hospital Medical Center   ซึ่ง The California Board of Registered Nursing สหรัฐอเมริกา รับรองแล้ว

ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2560    ห้องประชุมมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

รายชื่อผู้สมัคร

สมัครที่นี่ 

รับจำนวน 500 คน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

พยาบาลวิชาชีพ  อาจารย์พยาบาล วิทยาจารย์  คณาจารย์ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก  และผู้สนใจ

วิทยากร   อาจารย์ศุภชัย  ไตรอุโฆษ  

พยาบาลประจำหน่วย CCU, NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTER.  18300 ROSCOE BOULEVARD, NORTHRIDGE, CALIFORNIA 91328 , สหรัฐอเมริกา

อัตราค่าลงทะเบียน

1.พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล วิทยาจารย์ คณาจารย์  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ   

คนละๆ 4,000  บาท

2.สถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก (ดูรายชื่อในโครงการฯ) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนละ 3,500  บาท

การสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560  ส่งใบสมัครได้ที่

                                 คุณฉวีวรรณ  วันสาสืบ 

                                 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                 เลขที่ 123  หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง 

                                 จังหวัดขอนแก่น  40002

การชำระเงินค่าลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559- 20 มกราคม 2560

 โดยสามารถเลือกชำระได้ 3 วิธี  ดังนี้

               1) ชำระเงินสด  พร้อมใบสมัคร   ได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 6 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               2) ส่งทางไปรษณีย์ธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์  สั่งจ่าย ป.ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40002  ในนาม นางฉวีวรรณ  วันสาสืบ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123  หมู่ที่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002

               3)  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อบัญชี   โครงการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มข.  เลขที่บัญชี  551-408472-4

             หมายเหตุ  สำหรับผู้โอนเงินเข้าบัญชี ขอให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน  พร้อมเขียน

ชื่อ-นามสกุล    ของผู้สมัครให้ชัดเจน  ส่งไปที่   คุณฉวีวรรณ  วันสาสืบ  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   40002   ทางโทรสาร  0-4334-8301 ทั้งนี้ สามารถ Download รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร  ได้ที่  Website :  http://nu.kku.ac.th   (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี)

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2407 ต่อ 117,0-4334-8301email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล

 

Download

หนังสือประชาสัมพันธ์

บันทึกขออนุมัติจัดอบรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

โครงการ

กำหนดการ

ใบสมัคร