ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางที่ท้าทาย: บทบาทหน้าที่พยาบาลผู้ประสานงาน กับการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน”

                         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                             ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

                           เรื่อง “ทิศทางที่ท้าทาย: บทบาทหน้าที่พยาบาลผู้ประสานงาน

                         กับการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน”

                 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560

                          ณ ห้องประชุมหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย : รับจำนวน   200  คน    ประกอบด้วย

  • ศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการ 

           ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 และ 2

  • ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแล

            ผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น ที่ 3

  • พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ
  • คณะกรรมการหลักสูตรและครูพี่เลี้ยง 

ช่องทางการสมัคร :

          1.โดยตรง ได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ห้อง 2112 ชั้น  1   อาคาร  2  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                            

          2.สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็ปไซต์ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร จัดส่งไปที่ คุณฉวีวรรณ  วันสาสืบ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่  123 หมู่ที่ 16  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ทางโทรสาร 043-202435,043-348301

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รูปแบบการอบรม  : ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย เสวนา และการนำเสนอผลงาน

ค่าลงทะเบียน : 

                   ศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการ

                   ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ  ค่าลงทะเบียน คนละ 1,800 บาท

    พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ   ค่าลงทะเบียน คนละ 1,800 บาท

การชำระเงินค่าลงทะเบียน :  (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

โดยสามารถเลือกชำระได้ 3 วิธี  ดังนี้

           1. ชำระเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 6  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           2. ส่งทางไปรษณีย์ธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์  สั่งจ่าย ป.ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40002  

ในนาม นางฉวีวรรณ  วันสาสืบ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123  หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง 

ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002

           3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ชื่อบัญชี  โครงการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มข.  เลขที่บัญชี  551-408472-4

หมายเหตุ: สำหรับผู้โอนเงินขอให้ท่านส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครให้ชัดเจน  ส่งไปที่ คุณฉวีวรรณ วันสาสืบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  

ทางโทรสาร 043-202435, 043-348301 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(คณะ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-202435, 043-202407 ต่อ 117

*หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล*