นักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากจีนนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการ

 

นักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากจีนนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการ


          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangzhou University of Chinese Medicine ประเทศจีน จำนวน 6 คน นำเสนอผลการเข้าฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลในการดำเนินการศึกษาผู้ป่วย และการปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เปรียบเทียบระหว่างระบบสุขภาพของประเทศจีนและระบบสุขภาพของไทย ณ ห้องประชุม 2204 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Guangzhou University of Chinese ซึ่งนักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลผู้สูงอายุและการพยาบาลชุมชน ณ หอผู้ป่วย 9 ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์บริการสุขภาพชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งการนำเสนอผลการเข้าฝึกปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ เข้ารับฟังการนำเสนอ และในอนาคตคาดว่าจะมีจำนวนนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนมาฝึกประสบการณ์ทางการพยาบาลมากยิ่งขึ้น