นักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก An Nur Purwodadi นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการ

 

นักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก An Nur Purwodadi นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการ


          ในวันนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการนำเสนอผลการเข้าฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก จาก An Nur Purwodadi ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ในการดำเนินการศึกษาผู้ป่วย และการปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เปรียบเทียบระหว่างระบบสุขภาพของประเทศอินโดนีเซียและระบบสุขภาพของไทย ณ ห้องประชุม 2204 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ An Nur Purwodadi ซึ่งนักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลผู้ใหญ่ ณ หอผู้ป่วย 9B โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 - 24 มีนาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งการนำเสนอผลการเข้าฝึกปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับฟังการนำเสนอ และในอนาคตคาดว่าจะมีจำนวนนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนมาฝึกประสบการณ์ทางการพยาบาลมากยิ่งขึ้น