นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลดีเด่น (ชนะที่ 1) นำผลงานวิชาการแบบ Oral presentation (English)

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลดีเด่น (ชนะที่ 1)

นำผลงานวิชาการแบบ Oral presentation (English)

 

          เรื่อง “The development of Basic Life Support Instructional Application for the general Public” ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 สืบสานพระราชปณิธาน “ร่วมใจเพื่อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยสู่เวทีโลก” ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ซึ่ง ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 เจ้าของผลงาน ได้แก่ Mr. Phearith Nhim (ผู้นำเสนอ) นางสาวปิยะดา พาเจริญ นายจักรพงศ์ ภูมิศรี นางสาวสาริศา ไชยฉันท์ นายวันชนะ ธรรมเจริญ นางสาวศุภรดา ภูกุดแก้ว โดยมี ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว และ อ.วิภาวดี โพธิโสภา อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งบรรยายกาศการนำเสนอได้รับความสนใจจากคณะกรรมการโดยสะท้อนจากการตั้งคำถามของคณะกรรมทุกท่าน กรรมการทุกท่านชื่นชมแนวคิดของนวัตกรรมและการนำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ ยุค Thailand 4.0 การเข้าถึงองค์ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพของประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่ง