พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

 

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559


          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับนักศึกษา เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาสำเร็จได้ตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยมี ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้รับทุน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาริสา ไกรฤกษ์ รศ.สุขุมาลย์ ธนาเศรษฐอังกูล ผศ.พรทิพย์ บุญพวง ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง4104 ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
          โดยทุนสนับสนุนการศึกษานั้น คณะฯได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเข้ารับทุน จำนวน 69 คนได้รับการพิจารณา ให้ได้รับทุน 61 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยทุนต่างๆ ดังนี้ 
          1. ทุนเอกชนที่มอบผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ โดยตรง ประกอบด้วย
                    1.1 ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
                    1.2 ทุนคุณสุรีพร ศรีสุทธิกมล ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
                    1.3 ทุนคุณธีรวัฒน์ ปรีชาประศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
                    1.4. ทุนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จำนวน 3 ทุน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท 
          2. ทุนโครงการทุนส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพยาบาล จำนวน 22 ทุน รวมเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
แยกเป็น ทุน 10,000 บาท จำนวน 4 ทุน 
                    ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 9 ทุน 
                    ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 1 ทุน 
                    ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน 
                    ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน
                    ทุนละ 3,000 บาท จำนวน ทุนละ 3 ทุน
          3. ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 31 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 310,000 บาท
          4. ทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท ก ทุนละ 30,000 บาท (ต่อเนื่อง) จำนวน 8 ทุน 
          5. ทุนเอกชนส่วนกลาง ซึ่งเป็นทุนเอกชนที่มอบไว้ที่มหาวิทยาลัย โดยให้คณะต่าง ๆ คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาจากกรรมการพิจารณาทุนส่วนกลาง ซึ่งนักศึกษาของคณะฯ ได้รับการพิจารณาจำนวน 4 ทุน ประกอบด้วย 
                    5.1 ทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ (ต่อเนื่อง) จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท
                    5.2. ทุนทอฝันในวันเกิด จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท