คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม


          คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลทั้งในด้านวิชาการ จริยาและปัญญา อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม “Smart nurses” ซึ่งการเสริมสร้างทักษะวิชาการและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะเสริมความมั่นใจก่อนที่นักศึกษาจะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในส่งคมต่อไป คณะกรรมการชั้นปีที่ 4 และฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม “Smart nurses” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน 
          ระหว่างวันที่ 12 -15 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม (Smart Nurse) เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในทักษะวิชาการสำหรับการเข้าสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ และได้รับแนวคิดในการเลือกงาน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในบทบาทวิชาชีพการพยาบาล ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท อำเภอศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเตรียมความพร้อมในรายวิชา กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติชี้แจงรายละเอียดในการจัดโครงการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมประเมินตนเอง “รู้เขา รู้เรา...เพื่อการเข้าสู่วิชาชีพอย่างสง่างาม” และการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การเตรียมความพร้อมรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การเตรียมความพร้อมรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ การเตรียมความพร้อมรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมรายวิชาการผดุงครรภ์ การเตรียมความพร้อมรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก การเตรียมความพร้อมรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เสวนา“ประสบการณ์ในวิชาชีพพยาบาล จากพี่สู่น้อง” โดย นายชิดชัย ไขไพรวัน นายกฤษดา ทองทับ และ คุณศุภรดา ไชยเพชร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม การบรรยาย “สมรรถนะผู้ปกรอบการธุรกิจทางสุขภาพ” โดย. คุณดวงจิตร ปริตตะอาชีวะ ผู้จัดการศูนย์ขอนแก่นเนอร์สซิ่งโฮม ปิดท้ายด้วยการเสวนา “แนวทางการปฏิบัติงานและโอกาสความก้าวหน้า” โดย คุณเหรียญทอง วงศ์สุดตา ผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น คุณกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดีเพื่อให้บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทำงานและออกรับใช้สังคม พร้อมทั้งประสบการณ์ การปฏิบัติงานในวิชาชีพ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต