ร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจกับศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียง

 

ร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจกับศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียง


          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวอำภา ทาเวียงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก โรงพยาบาลขอนแก่น ศิษย์เก่าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก รุ่น9 ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน โดยได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ และนางผนึกแก้ว คลังคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ศิษย์เก่าสาขาการพยาบาลเด็กรุ่น 4 ในการนำเสนอผลงาน เรื่องการพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและผู้ดูแล โดยได้รับรางวัลการนำเสนอด้วยปากเปล่า จากที่ประชุมวิชาการ“ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย” จัดโดย สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข