คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายสานสัมพันธ์ ฮักมั่นพี่น้องพยาบาล มข. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้ว มข.

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายสานสัมพันธ์ ฮักมั่นพี่น้องพยาบาล มข. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้ว มข.


          คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความมีวุฒิภาวะของนักศึกษา ค่านิยม แนวคิดในการดำรงชีวิตและการจัดการปัญหาความยุ่งยากที่เหมาะสม สามารถควบคุมดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อยู่รอบตัวส่งผลให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการครองตน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพของวิชาชีพและสังคมไทย 
          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ฮักมั่นพี่น้องพยาบาล มข.” ขึ้น สำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษาต้น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการเรียนจากรุ่นพี่ โดยใช้ระบบ “บ้านสายรหัส” การรู้จักเพื่อนใหม่ในชั้นปี กระบวนการพี่ดูแลน้องผ่านกิจกรรมฝึกน้องร้องเพลงประจำสถาบัน และเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวทั้งในเรื่องการเรียน และการปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายและกล่าวต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่พบน้อง กิจกรรมสอนร้องเพลงประจำสถาบัน กิจกรรมสิ่งดีๆ ที่พี่อยากบอก โดยตัวแทนพี่ปี 1 – 4 เส้นทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาและสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับน้องใหม่ได้ปรับใช้กับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยตัวแทนพี่ที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมหาวิทยาลัยเคารพนับถือ คือเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาพยาบาลที่ร่วมค่ายฯ ได้รับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม สร้างความรักสามัคคีกันผ่านการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกแบบรับตรง เข้าร่วมจำนวน 115 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 200 คน โดยกิจกรรมจะขึ้นระหว่างวันที่ 14 -18 กรกฎาคม 2560