คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวนักศึกษาใหม่

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวนักศึกษาใหม่


          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและต้อนรับผู้ปกครอง โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมจำนวน 330 คน และนักศึกษาผู้เข้าดำเนินกิจกรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองอย่างอบอุ่น ซึ่งการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์และสโมสรนักศึกษา 
          โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางความร่วมมือระหว่างบ้านและคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม “Smart nurses” และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและระเบียบการศึกษาที่จำเป็น ตลอดจนความช่วยเหลือด้านต่างๆที่จัดให้แก่นักศึกษา มีการแนะนำสถานที่และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อมูลเพื่อการดูแลนักศึกษาในระหว่างเรียนโดยมีผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณาจารย์ พร้อมสโมสรนักศึกษา ตอบคำถามประเด็นหารือในการประชุม 4 ประเด็นดังนี้1. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มข. ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี และสิ่งที่ผู้ปกครองกังวลและสิ่งที่จะพัฒนานักศึกษาร่วมกันให้เป็นนักศึกษาที่เก่ง ดี มีสุข พร้อมที่จะก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างามต่อไป ซึ่งการพบปะผู้ปกครองฯดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี