คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล


          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาในวิชาชีพสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถใช้ความรู้ในการพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ ซึ่งการการศึกษาพยาบาลจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัดการในรูปแบบการสอนที่ใช้การเรียนการสอนแบบรรยาย อภิปรายแบ่งกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ ที่เน้นท่องจำไปสู่แนวคิดการสอนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์พยาบาลที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 
          ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์พยาบาลพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 และให้อาจารย์พยาบาลมีความรู้ และได้รับแนวทางไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กระตุ้นการตื่นรู้ของนิสิตนักศึกษา และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน และการพยาบาล ระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 
          โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถา “อุดมศึกษากับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ การปาฐกถา “การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่เวทีโลก” โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การเปิดนิทรรศการและผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาพยาบาล การเสวนาและอภิปรายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล และการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลงานนวัตกรรมให้กับนักศึกษาในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันหารศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษา แหล่งฝึกงาน และบุคลากรทางการพยาบาลที่สนใจ กว่า 430 คน 
          ในโอกาสนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑาทิพย์ ยัดไธสง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรางวัลนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากจากที่ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล จากทั่วประเทศ 86 แห่ง ประจำปี 2560