คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดสำนักงานสถาบันวัคซีนและรับฟังผลการดำเนินงานช่วง 5 ปี

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดสำนักงานสถาบันวัคซีน

และรับฟังผลการดำเนินงานช่วง 5 ปี


          สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีนในการประสานงานพหุภาคี และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติในระยะยาว มีหน้าที่กำหนดนโยบายการพัฒนางานด้านวัคซีน พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน กำหนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและผลิตวัคซีน กำหนดแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิต จัดหา และการใช้วัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหม่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับทราบบทบาท ภารกิจ ตลอดจนผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของสถาบัน เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันในการปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล ณ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดป้ายสถาบัน และได้รับเกียรติจาก ดร.นพ. จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี