ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560

 

ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560


          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย คณบดีและผู้แทนจากทั้ง 7 คณะฯ ได้แก่ ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัฒนาบุคลากร ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ ผู้แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.สุรพล วีระศิริ ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ธเนศ รังสีขจี รองคณบดีฝ่ายการคลัง ทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
          นอกจากคณบดีและผู้แทนจากทั้ง 7 คณะ แล้ว ยังมีผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.มาริสา ไกรฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ปุญทรี พ่วงสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ นางสุภาวดี ประดับวงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางนันทิยา บุญเปียง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ นางอภิชญา สมหาญ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางฉวีวรรณ วันสาสืบ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
          การประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการร่วมประชุมในกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 คณะ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ระหว่างคณะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยกัน ในโอกาสคณะฯยังได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันได้แก่ 
                    - รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
                     ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                    - รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
                    ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการจัดการเรียนการสอน รางวัลส่วนงานที่มีระบบและกลไก การบริหารจัดการหลักสูตรดีเด่น
                    - รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
                    ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย รางวัลส่วนงานหรือศูนย์วิจัย ทีมีระบบการบริหารงานวิจัย ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                    - ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
                    ได้รับรางวัลด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการพัฒนานักศึกษา รางวัลส่วนงานที่มีระบบและกลไก การพัฒนานักศึกษาดีเด่น และ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาศึกษาพยาบาลประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าแสดงความยินดี ซึ่งในการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งต่างๆ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั้ง 7 คณะ ซึ่งในครั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 นี้