คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ 


          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม“ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีล วันพระ” ณ อาคารพุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสตรา และสืบสานวิถีวัฒนธรรม ประเพณีและการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง อันเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์อันดีงามของชาวอีสาน ซึ่งสอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 Culture and Care Community ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ อีกด้วย โดยโครงการตักบาตร นุ่งซิ่น วันศีลวันพระ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง ได้ตระหนักถึงวิถีชีวิตในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของบรรพบุรุษให้เกิดการสำรวมทั้งกาย วาจา และใจ และสิ่งสำคัญของการทำบุญจะต้องสำรวม กาย วาจา และใจ โดยเฉพาะ กาย เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ง่าย รูปกายจะปรากฏก่อนการกระทำเสมอ ฉะนั้นเมื่อเราแต่งกายดี คิดดี พูดดี ก็นับเป็นพุทธบูชาเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา