คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพระราชทานเพลิงศพ “ครูใหญ่” ผู้อุทิศกายเป็นตำราเล่มสำคัญ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพระราชทานเพลิงศพ “ครูใหญ่” ผู้อุทิศกายเป็นตำราเล่มสำคัญ


          พิธีพระราชทานเพลิงศพ “ครูใหญ่” เป็นกรณีพิเศษนั้น นับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ “ครูใหญ่” เนื่องจาก “ครูใหญ่” เป็นผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ เสียสละร่างกายของตนเพื่ออุทิศให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ศึกษา อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูง จึงได้รับการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ อันเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อผู้บริจาคร่างกายและวงศ์ตระกูล
          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “ครูใหญ่” เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ “ครูใหญ่” เนื่องจาก “ครูใหญ่” เป็นผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ เสียสละร่างกายของตนเพื่ออุทิศให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะอันได้แก่คณะแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ จนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมบริบูรณ์ด้วยวิชาการ จริยธรรม มโนธรรม และคุณธรรม โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -26 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “การอุทิศร่างกายของครูใหญ่นั้น เป็นการให้ที่ไม่มีข้อแม้ใด เพียงปรารถนาให้ร่างกายของท่านเป็นตำราเล่มสำคัญ สำหรับนักศึกษาที่ได้เรียนและสัมผัสอย่างลึกซึ้ง แล้วนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในสาขาวิชาชีพการพยาบาล เพื่อบำบัดและรักษาโรคภัยไข้เจ็บอันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นครูที่ทุ่มเททั้งร่างกายและจิตวิญญาณให้กับลูกศิษย์ ซึ่งเป็นการกระทำที่น่ายกย่องและสรรเสริญที่สุด นับเป็นกุศลและความดีที่น่ายกย่องยิ่ง สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาทุกคนพึงระลึกและสานต่อเจตนารมณ์ของท่านก็คือ การนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างมีสติ และปัญญา โดยคำนึงถึงความพอเพียงและเหมาะสมในหน้าที่อันพึงกระทำ และนำความรู้จากร่างของท่านไปรับใช้สังคมอย่างเต็มที่ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเช่นกัน”