คณะพยาบาลศาสตร์ ติวเข้มพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรใหม่

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ติวเข้มพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรใหม่


          คณะพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการปฐมนิเทศบุคลกรใหม่และบุคลากรที่กลับจากการลาศึกษาต่อ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บุคลากรเกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทำงานในคณะฯ ในด้านต่างๆ ได้รับรู้ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ความก้าวหน้าตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง
          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสายหยุด นิยมวิภาต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และบุคลากรที่กลับจากลาศึกษาต่อ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ พร้อมชี้แจงโครงสร้างการบริหารและภารกิจของคณะฯ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ทุนสนับสนุน แผนพัฒนาและความก้าวหน้า การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานสาขาวิชา เข้าให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หลักทั่วไปในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะในด้านการปฏิบัติราชการ การเรียนการสอน และทักษะในเชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างทรรศนะคติที่ดีต่อคณะฯ ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความมั่งคงในอาชีพ และการพัฒนาคณะฯให้มีความแข็งแกร่งมั่นคง เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง ซึ่งจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะ 
          ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศฯ จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560