รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในโครงการรับผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ในโครงการรับผู้ช่วยพยาบาล จากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน  โดยวิธีพิเศษ

ประจำปีการศึกษา 2560

 

          

          เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ได้พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มขึ้น  พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงได้เปิดรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

          ๑.  หลักสูตรที่เข้าศึกษา

                    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  ๔ ปีการศึกษา

          ๒.  จำนวนรับเข้าศึกษา

                    คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดรับบุคคลทั่วไปทั้งหญิงและชาย จำนวน ๓ คน ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร         ผู้ช่วยพยาบาล และปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันแหล่งฝึกงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    ๓.๑  มีสัญชาติไทย

                    ๓.๒  อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์

                    ๓.๓  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลโดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ๓.๒๕ ขึ้นไป

                    ๓.๔.  ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันแหล่งฝึกของคณะพยาบาลศาสตร์ 

                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเป็นหลักฐาน

                    ๓.๕.  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำผิดโดยประมาท หรือมีความผิด

                            อันเป็นลหุโทษ

                    ๓.๖  มีสุขภาพร่างกาย จิตใจและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้า

                           ศึกษาในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ๔.  หลักฐานประกอบการสมัคร

                    ๔.๑  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล                        จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๒   สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล                                                        จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๓   หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด                                          จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๔   รูปถ่าย  ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)                                                            จำนวน ๓ รูป

                    ๔.๕   ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย     จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๖   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                   จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๗   สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                               จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๘   สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)                                 จำนวน ๑ ฉบับ

 

          ๕.  กำหนดการรับสมัคร

                    ๕.๑  ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่งานบริการการศึกษา

                            อาคาร  ๒ ชั้น ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่  ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

                            และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

                    ๕.๒   ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐ บาท

          ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

                    คณะพยาบาลศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  งานบริการการศึกษา อาคาร  ๒  ชั้น ๒  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทาง Website http://nu.kku.ac.th/

          ๗. สอบสัมภาษณ์

                    วันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร ๖  ชั้น ๑  คณะพยาบาลศาสตร์

          ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                    วันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ งานบริการการศึกษา อาคาร  ๒ ชั้น ๒  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทาง Website http://nu.kku.ac.th/

          ๙. รายงานตัวเข้าศึกษา

                    วันที่ ๒๒-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมลกลกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และคณะพยาบาลศาสตร์จะเรียก   ผู้ได้อันดับสำรองให้มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อไป

          ๑๐. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                    คุณวิภารัตน์ เที่ยงดาห์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๖๙๙๔๘๓