รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ ในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ตำรวจตะเวนชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

โดยวิธีพิเศษ ในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ตำรวจตะเวนชายแดน

ตามรอยสมเด็จย่า  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

          เพื่อเป็นการกระจายโอกาสในการศึกษา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจด้านการพยาบาลที่มีความสามารถเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถใช้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นผู้นำในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตชด. ตลอดจนพัฒนาองค์กร และวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนา หรือเคยศึกษาในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.  หลักสูตรที่เข้าศึกษา

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปีการศึกษา

๒.  จำนวนรับเข้าศึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดรับบุคคลทั่วไปทั้งหญิงและชาย  ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑ คน  

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ๓.๑  มีสัญชาติไทย

          ๓.๒  อายุไม่เกิน ๒๕  ปีบริบูรณ์

          ๓.๓.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

          ๓.๔  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใน ๕ กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

                 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

          ๓.๕  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่  ๓.๒๕ ขึ้นไป

          ๓.๖  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำผิดโดยประมาท หรือมีความผิด

                 อันเป็นลหุโทษ

          ๓.๗  มีสุขภาพร่างกาย จิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวทางการ

                 คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๔.  หลักฐานประกอบการสมัคร

          ๔.๑  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                   จำนวน  ๑ ฉบับ

          ๔.๒  สำเนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)                                       จำนวน  ๑ ฉบับ

          ๔.๓  หนังรับรองการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ใบ รบ.ชั้นประถม)             จำนวน  ๑ ฉบับ

          ๔.๔  รูปถ่าย  ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)                                                             จำนวน  ๓ รูป

          ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย      จำนวน  ๑ ฉบับ

          ๔.๖  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                    จำนวน  ๑ ฉบับ

          ๔.๗  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)                                    จำนวน  ๑ ฉบับ

          ๔.๘  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                 จำนวน  ๑ ฉบับ

๕.  กำหนดการรับสมัคร

          ๕.๑  ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่งานบริการการศึกษา

                  อาคาร  ๒ ชั้น ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่  ๒๗-๓๑, มีนาคม ถึงวันที่

                  ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

          ๕.๒   ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐ บาท

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

          คณะพยาบาลศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  งานบริการการศึกษา อาคาร  ๒  ชั้น ๒  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทาง Website http://nu.kku.ac.th/

๗. สอบสัมภาษณ์

          วันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร ๖  ชั้น ๑  คณะพยาบาลศาสตร์

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          วันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ งานบริการการศึกษา อาคาร  ๒ ชั้น ๒  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทาง Website http://nu.kku.ac.th/

๙. รายงานตัวเข้าศึกษา

          วันที่ ๒๒-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมลกลกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และคณะพยาบาลศาสตร์จะเรียก   ผู้ได้อันดับสำรองให้มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อไป

๑๐. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวิภารัตน์ เที่ยงดาห์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๖๙๙๔๘๓

 

 

หมายเหตุ  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  หยุดทำการ ๑ วัน เนื่องจากไปราชการดูงานที่ ม วลัยลักษณ์

               และขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐