เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ  รุ่นที่ 3

 

ระหว่างวันที่  30 มกราคม – 2 มิถุนายน  2560

  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ด่วน !!!   ขยายเวลารับสมัครถึง 18 มกราคม 2560

 

กลุ่มเป้าหมาย : รับจำนวน 54 คน

  คุณสมบัติ

 

1.

เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ

2.

เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

3.

เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ

4.

มีสุขภาพแข็งแรง (มีใบรับรองแพทย์) ไม่ทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

5.

ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน

(มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน)

 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ จำนวน 50 หน่วยคะแนน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ขยายเวลารับสมัครถึง  18 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รอบที่ 2  ในวันที่ 19 มกราคม 2560 

ส่งใบสมัครได้ที่ คุณฉวีวรรณ วันสาสืบ

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

    เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง

    อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   40002  

ดูรายละเอียดในโครงการฯ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

โทรศัพท์ 0-4320-2407   ต่อ 117

ติดต่อเพิ่มเติม โทร 09-5995-9149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์  แพรขาว

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download

หนังสือประชาสัมพันธ์ 

บันทึกขออนุมัติจัดอบรม

รายละเอียดโครงการ (ดังแนบ)

ใบสมัคร  (ดังแนบ)

New แบบตอบรับ-กำหนดการ-แนวทางการเตรียมตัว ปรับปรุงล่าสุด !!!

New ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1