ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยวิธีพิเศษในโครงการรับผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยวิธีพิเศษ

ในโครงการรับผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560