ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยวิธีพิเศษในโครงการร่วมพัฒนาตำรวจตระเวนชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยวิธีพิเศษ

ในโครงการร่วมพัฒนาตำรวจตระเวนชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560