ดาวน์โหลดนำเสนอคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ดาวน์โหลดนำเสนอคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การใช้งาน ไทย  Eng
เขียนลงแผ่นก่อนเล่น                                  FON2016_ENG.nrg 
เปิดใชงานได้เลย    FON2016_ENG.mov
รับชมออนไลน์    http://youtu.be/kTmzTH3XeCY