คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม


          ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สร้างชื่อเสียง คุณงามความดี และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ร่วมผนึกกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญา และสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ให้แก่มหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ ในงาน“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีในความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ และการทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญา เพื่อสร้างผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ จนได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณต่างๆ จากหน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลด้วย โดยผู้สร้างชื่อเสียงในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มีดังต่อไปนี้
          1.รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2559
                    นายอดุลย์ ปลัดขวา
          2.รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการจัดการเรียนการสอน รางวัลผู้สอนดีเด่น
                    ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                    ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน 
                    ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                    อ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี
          3.รางวัลเชิดชูเกียรติส่วนงานที่มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          4.รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยดีเด่น
                    กลุ่มบุคลากรหรือบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
                    นางสาวอันธิฌา เปรมเกิด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
          5.ผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ
                    -ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร
                    -ผศ.ดร.วิไล เกิดผล
                    -อ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์
          6.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
                    -อ.ดร.จารุณี สรกฤช
                    -ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม
                    -อ.ดร.นัดดา คำนิยม
                    -ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล
                    -อ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์
          คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น