คณะพยาบาลศาสตร์ สืบสานประเพณีน้อมรำลึกพระคุณผู้อาวุโส 2560

 

คณะพยาบาลศาสตร์ สืบสานประเพณีน้อมรำลึกพระคุณผู้อาวุโส 


          กิจกรรมวันกตัญญูผู้อาวุโสเป็นกิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป 
          เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สวนสุขภาพองค์รวม สายหยุด นิยมวิภาต คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการจัดงานวันกตัญญูผู้อาวุโส ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธีและนำกล่าวขอขมาแก่ผู้อาวุโส โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เด็กๆจากศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความเป็นสิริมงคล และการรำอวยพรจากน้องๆนักศึกษาพยาบาล
          ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ประเพณีวันกตัญญูผู้อาวุโส เป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทย ที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือนชาติไทย และเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา กล่าวคือ 
คุณค่าต่อครอบครัว : ทำให้สมาชิกในครอบครัว และหน่วยงาน ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที เช่น ลูกหลานมารดน้ำขอพรจากบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูต่อ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ทางราชการจึงได้กำหนดให้ช่วงประเพณีสงกรานต์เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา
คุณค่าต่อชุมชน : ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญ ได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน 
คุณค่าต่อสังคม : ทำให้มีความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอารามที่สาธารณะต่าง ๆ 
คุณค่าต่อศาสนา : ทำให้ประชาชนได้มีจิตใจสงบ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ ปฏิบัติธรรม การฟังเทศน์ และการสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นต้น
          สิ่งที่ได้กล่าวล้วนเป็นสิ่งที่ดีงาม ที่เราและทุกท่านทั้งหลายจะได้สร้างความรัก ความหวงแหน และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ซึ่งการได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ จะบังเกิดผลให้ซึมซาบสู่เยาวชนได้อีกทางหนึ่ง”