คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 


          ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศเพื่อการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (International Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Wilaiporn Rojjanasrirat จาก Graceland University ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ในการเข้าแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำ ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ร่วมสอนในระดับบัณฑิตศึกษา บรรยายพิเศษ การวิจัยและการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ทางคณะฯ จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาก้าวสู่ความสำเร็จด้านงานวิจัยต่อไป