หนึ่งความภูมิใจ พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 8

 

หนึ่งความภูมิใจ พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 8


          ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจำนวนประชากรและความต้องการการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ทำให้สถานบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล ทั้งในระดับพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล สภาการพยาบาลได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยผลิตบุคลากรในระดับผู้ช่วยพยาบาล เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) และปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 8 จำนวน 113 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณสุภัตรา ไกรโสภา ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการพยาบาลด้านวิชาการ ผู้แทนหัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รู้สึกรักและภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยพยาบาลอย่างสง่างาม ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์
          หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ ในการผลิตบุคลากรระดับผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรในทีมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยการเรียนการสอนใช้เวลา 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรในทีมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนต่อไป