คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

 

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.


          คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเดินทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
         เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ตรวจสุขภาพของราษฎร โดยให้การช่วยเหลือ รักษาส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสตรีและอนามัยเจริญพันธุ์ และของเยี่ยมผู้ป่วย ในท้องถิ่นธุระกันดารห่างไกลการคมนาคมในพื้นที่ โดยมีราษฎรเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก 
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปฏิบัติงานต่อไปเพื่อเป็นที่พึ่งพาของหมู่เหล่าพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม เพื่อให้ราษฎรได้มีสุขภาพอนามัยดี อยู่ดีมีสุข