คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 2560

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า


          นับแต่ปี พ.ศ. 2540 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต กำหนดให้วันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันศรีนครินทร์” เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร์”
          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมจัดรายการพิเศษ เนื่องในวันศรีนครินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 “Hope and Help ร่วมจุดประกายแสงสว่าง สร้างความหวังและกำลังให้ผู้ป่วย” ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมรับโทรศัพท์รับการบริจาคเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการรักษาเกินสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และการฝึกอบรมของแพทย์ สนับสนุนการวิจัย ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสนับสนุนการให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน และสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสำคัญและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ประจักษ์แจ้งและสถิตในจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า