คณะพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจประเมินโครงการ EdPEx 200

 

คณะพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจประเมินโครงการ EdPEx 200


          เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และการนำเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx นำโดย ศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาใช้ในการประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งกิจกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ ประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ โดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หลังจากนั้นได้มีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะฯ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพยังได้เข้าสัมภาษณ์ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ บุคลากร เพื่อใช้ประกอบการประเมิน
          เวลา 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินได้นำเสนอผลการตรวจประเมินในภาพรวมและโอกาสในการพัฒนา และยังเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจประเมินซักถามข้อสงสัย การตรวจประเมินคุณภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ต่อไป