คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย


          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ผู้บริหารจาก Master of Nursing Program, University Muhammadiyah of Yogyakarta, Sr. Imelda Ladjar คณบดีจาก School of Health Science, Banjarmasin South of Borneo Indonesia, Sari Hastuti รองผู้อำนวยการ Health Politechnics of Ministry of Health in Yogyakarta, Indonesia, Eva Oktavidiati คณบดี of Faculty Health Science University Muhammadiyah Bengkulu ในโอกาสเข้าร่วมพบปะพูดคุยด้านความร่วมมือระหว่างสถานบัน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการจัดการศึกษารวมทั้งการวิจัย ซึ่งการเจรจาดังกล่าวถือเป็นความสัมพันธ์และความก้าวหน้าด้านการพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาล และวางแผนร่วมกันในการส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษาหน้า