เกี่ยวกับคณะ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นมากว่า 41 ปี ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรการศึกษาครบถ้วน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งที่เป็นหลักสูตรที่รับนักศึกษาปกติและที่รับนักศึกษานานาชาติ และได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเป็นหลักสูตร ต่ำกว่าปริญญาตรีตามความต้องการของสังคมชุมชนผ่านสภาวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดวางตำแหน่งขององค์กรไว้ภายในปี 2560 ว่า จะเป็นองค์กรชั้นนำที่เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ 1 ใน 5 ของอาเซียน 1 ใน 50 ของเอเชีย และ 1 ใน 100 ของโลก เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ วิชาการและการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำแห่งเอเชีย (1 ใน 3 ของประเทศ และสถาบันชั้นนำของเอเชีย) 


คณะพยาบาลศาสตร์ มีพันธกิจที่ครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ที่ประกอบด้วย วิทยา จริยา ปัญญา ด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลและทางสุขภาพอนามัยให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนทุกระดับ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป จากพันธกิจทั้ง 5 ด้านดังกล่าว สามารถสรุปเป็นพันธกิจ ที่สำคัญ 3 สร้าง เป็นหลักยึดมั่นในองค์กร กล่าวคือ “สร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์สังคม” 

เสาหลักที่ 1 : Healthy Faculty and Good Governance  คณะพยาบาลศาสตร์เป็นองค์กรสุขภาวะและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
เสาหลักที่ 2 : Excellence Nursing Academy  เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศทางการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ 
เสาหลักที่ 3 : Culture and care Community  เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมบริการวิชาการในการเกื้อกูลสังคม 
เสาหลักที่ 4 : Creative Economy  เป็นองค์กรสร้างองค์ความรู้เพื่อมวลมนุษยชาติ 
เสาหลักที่ 5 : Professional Development  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 

NURSING KKU

N = Neatly, Nicely (มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย,มีความน่าสนใจ) 
U = Unity (มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) 
R = Responsibility, Respect (มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่) 
S = Spirit (มีจิตใจที่ดีงาม และมีน้ำใจ) 
I = Identity, Innovation (มีความเป็นอัตลักษณ์และเป็นนวัตกร) 
N = Nationwide (มีวิสัยทัศน์และความคิดกว้างไกล) 
G = Grateful, Good Governance (มีความกตัญญูและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล) 
K = Knowledge (มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์) 
K = kindness (มีความเป็นมิตร) 
U = Universal (มีความเป็นสากล และพร้อมก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ)

ก้าวไปให้ไกล ก้าวไปด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน Moving Forward Together