ทำเนียบคณบดี

          

    

รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต

ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีท่านแรกวาระ พ.ศ. 2514-2522 

 

 

รองศาสตราจารย์ กัลยา พัฒนศรี

คณบดี 3 วาระ    

พ.ศ. 2522-2526

พ.ศ. 2531-2534

พ.ศ. 2539-2542

   

 

รองศาสตราจารย์ พรรณี เหมือนวงศ์

คณบดีวาระ พ.ศ. 2527-2530

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี รุจกรกานต์

คณบดีวาระ พ.ศ. 2536-2538

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

คณบดีวาระ พ.ศ. 2542-2546

          

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

คณบดีวาระ พ.ศ. 2546-2549

          

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย

คณบดี 2 วาระ

พ.ศ. 2549-2552

พ.ศ. 2552-2554

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร     

คณบดีวาระ พ.ศ. 2554-2558 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี     

คณบดีวาระ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน