โครงสร้างสำนักงานคณบดี

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและเอื้อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และจัดระบบบริการจัดการด้านต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยความ สะดวกให้แก่บุคลากร