ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

รศ.ดร.มาริสา ไกรฤกษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.ดร.พักตร์วิไล  ศรีแสง

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ      

 

                  

ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย

รองคณบดีฝ่ายแผน วิเทศสัมพันธ์

และเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 

                    

ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

 

            

ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

 

รศ.ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความเป็นเสิศทางการพยาบาล

ผศ.ดร.เกศินี  สราญฤทธิชัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 

ผศ.ดลวิวัฒน์  แสนโสม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 

 

อ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

ผศ.ปุญทรี พ่วงสุวรรณ

ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

นางสุภาวดี  ประดับวงษ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและจัดการทั่วไป