งานบริการการศึกษา

ปรัชญา

นักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับทั้งความรู้ วิชาการและการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ( Academic with life skills) ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งวิชาการและกิจการนักศึกษา ( Service to help the targets ) ปรับปรุง พัฒนางานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ( Lifely service provide )

วิสัยทัศน์

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ เป็นหน่วยงานหลัก ที่รองรับการบริหารวิชาการและการบริหารกิจการนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พยาบาล

พันธกิจ

สนับสนุนวิชาการ สานกิจกรรม มุ่งนำคุณภาพ

เป้าหมาย

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ มีคุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมการบริการได้รับการยอมรับและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ

งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นส่วนงานหนึ่งภายใต้กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดระบบการบริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้ การเรียนการสอน การประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับเข้าศึกษา งานด้านทะเบียนประวัติ งานด้านการลงทะเบียนเรียน งานจัดทำ มข 30 การจัดตารางสอน สอบ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษา การประชุม การสำเร็จการศึกษา การประกอบวิชาชีพ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเผยแพร่ผลิตทางวิชาการ นักศึกษานานาชาติ สถาบันแหล่งฝึกงานนักศึกษา และสถาบันสมทบ

• งานรับเข้าศึกษา

• งานด้านทะเบียนประวัติ

• งานด้านการลงทะเบียนวิชาเรียน

• งานจัดทำ มข.30

• งานด้านการจัดตารางเรียน

• งานด้านการจัดสอบ

• งานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษา

• งานด้านการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

• งานด้านการสำเร็จการศึกษา

• งานด้านการให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษา

• งานด้านการประชุม

• งานตลาดหลักสูตร

• งานด้านการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร

หัวหน้ากลุ่มงาน นายทิพยกาย เปรุนาวิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางวิภารัตน์ เที่ยงดาห์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธนาวุฒิ ชินฮาต ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางรดาศา นาทศิลป์ ตำแหน่ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวไพจิตร ดาบด้ามแก้ว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.