งานวิเทศสัมพันธ์และบริการนักศึกษานานาชาติ

 

งานวิเทศสัมพันธ์และบริการนักศึกษานานาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การให้ความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติในรูปแบบ โครงการต่างๆ การติดต่อประสานงานกับนักศึกษานานาชาติทุกระดับ การทำความตกลงร่วมมือ การให้บริการแก่นักศึกษานานาชาติ ตลอดจนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯในระดับนานาชาติ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบประสานงานสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมกันในต่างประเทศ มีภารกิจย่อย คือ

(1) งานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบสร้างเครือข่ายประสานงานหน่วยงาน หรือสถาบันต่างประเทศ ตกลงความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ

(2) งานบริการนักศึกษานานาชาติ ติดต่อประสานงานกับนักศึกษานานาชาติทุกระดับให้บริการข้อมูลการรับเข้าและจบการศึกษา ดูแลความเป็นอยู่ ประสานงานด้านสวัสดิการร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 107

โทรศัพท์ภายใน : 107

นางสาวหทัยชนก ลี้วิชัย  นักวิเทศสัมพันธ์