งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดระบบการบริการด้านการจัดทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สื่อ การนำเสนอ การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 121

โทรศัพท์ติดต่อภายใน : 121

ให้บริการซ่อมดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคลากร

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาและแนะนำแอฟพลิเคชั่นสำหรับ Smartphone และ Tablet 

ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและบุคลากร

ให้บริการโปรแกรมพื้นฐาน

ให้บริการด้านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตภายในคณะพยาบาลศาสตร์และหอพักคณะพยาบาลศาสตร์

พัฒนาระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์

พัฒนาและดูแลเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์

ดูแลเฟสบุ๊คคณะพยาบาลศาสตร์

    นายอนุชิต อาจหาญ        นักสารสนเทศ

     นางสาวอันธิฌา เปรมเกิด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     นายเพชรไพศาล  มหาหงษ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     นางสาวจิราธร ละครชัย    นักวิชาการคอมพิวเตอร์