งานนวตกรรมการเรียนรู้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบงานนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการต่างๆ ได้เปิดให้บริการแก่คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนิสิตภายในคณะฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอน บริการวิชาการ การบรรยาย การสัมมนา การประชุมวิชาการ กิจการนิสิต กิจกรรมสำคัญต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ เผยแพรข่าวสาร ฯลฯ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยงานหลัก ๆ ดังนี้ ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการ โสตทัศนูปกรณ์ เช่น บริการให้ยืม ติดตั้ง ควบคุม เครื่องฉายแผ่นใส วิดีโอ ทีวี เครื่องฉาย LCD Projector คอมพิวเตอร์ เครื่องวิชวลไรเซอร์ ฯลฯ บริการให้ยืมโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ บริการให้ยืมโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จอภาพ เครื่องเล่นเทปวิดีโอ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ รวมทั้งสื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ เช่น ม้วนวิดีโอ ซีดี วีซีดี ดีวีดีต่างๆ ให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิตปริญญาตรี นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก และบุคลากรในคณะฯ เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และให้การบริการแก่หน่วยงานภายนอกคณะฯ เช่น คณะฯและหน่วยงานในมหาลัยขอนแก่น รวมถึงหน่วยงานเอกชนด้วยในบางโอกาส โดยปฏิบัติตามระเบียบของงานนวัตกรรมการเรียนรู้ บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีอยู่ตามห้องบรรยาย หรือห้องประชุมต่าง ผู้ขอใช้บริการ สามารถติดต่อขอใช้บริการให้เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรมการเรียนรู้ ช่วยดำเนินการติดตั้งให้ได้ โดยติดต่อมาล่วงหน้า บริการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ในการเรียนการสอน การบรรยาย การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมสำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้โสตทัศนูปกรณ์ และจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ทักษะความชำนาญคอยควบคุมโสตทัศนูปกรณ์นั้นโดยเฉพาะ ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ทำการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ได้ตลอดงาน โดยติดต่อมาล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 118

งานกราฟิก เช่น การออกแบบ จัดทำ ติดตั้ง ประเภทโปสเตอร์ ป้ายประกาศ ป้ายโฟม ติดฉากเวที ออกแบบ ตราเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ออกแบบต้นฉบับเพื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ งานถ่ายภาพ เช่น ภาพถ่าย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การบรรยาย การสัมมนา การประชุมวิชาการ การค้นคว้าวิจัย งานกิจการนิสิต ตลอดจนกิจกรรมสำคัญต่างๆ ภายในและภายนอกคณะ ฯ งานวิดีทัศน์ เช่น ออกแบบสื่อ ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อประเภท Multimedia สำหรับการเรียนการสอนออกแบบสื่อ ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อประเภท Video CD(VCD) Digital Video CD(DVD) ถ่ายวิดีโอ บันทึกเทปวิดีโอ ทีวีวงจรปิด ติดตั้งทีวี-วิดีโอ ตัดต่อเทปวิดีโอ ก็อปปี้เทปวิดีโอ บันทึกเทปเสียง บันทึก-ทำสำเนาซีดีฯลฯ

นายชยพล พุ่มทองดี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นายพิเชษฐ์ อินทโชติ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสุเทพ ชาสิงห์แก้ว  ช่างไฟฟ้า