งานพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

งานพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน การจัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะพิเศษและเฉพาะทางให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่นักศึกษาจัดทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ วิชาการ และเชิงสังคมของนักศึกษา

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 155

โทรศัพท์ภายใน: 155

ปรัชญา

นักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับทั้งความรู้ วิชาการและการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ( Academic with life skills) ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งวิชาการและกิจการนักศึกษา ( Service to help the targets ) ปรับปรุง พัฒนางานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ( Lifely service provide )

วิสัยทัศน์

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ เป็นหน่วยงานหลัก ที่รองรับการบริหารวิชาการและการบริหารกิจการนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พยาบาล

พันธกิจ

สนับสนุนวิชาการ สานกิจกรรม มุ่งนำคุณภาพ

เป้าหมาย

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ มีคุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมการบริการได้รับการยอมรับและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ

นางรัชนี ชาสิงห์แก้ว           นักวิชาการศึกษา

นางสาวศรัญยา พิชิตวงศ์ชัย  นักวิชาการศึกษา