งานบริหารธุรการ

 

งานบริหารธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานด้านสารบรรณ และธุรการคณะฯ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการทั้งภายใน / ภายนอก ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บข้อมูล และเอกสารต่างๆ ของทางราชการของคณะฯ ซึ่งมีภารกิจย่อยดังนี้

(1) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และธุรการของสำนักงานคณบดี และสายวิชาพยาบาลศาสตร์

(2) การจัดระบบงาน มอบหมายงาน ควบคุมและตรวจสอบปริมาณงานด้าน สารบรรณและธุรการ

(3) การวิเคราะห์งาน ให้คำแนะนำ ติดตาม ประเมินผล คุณภาพงานด้าน สารบรรณและธุรการ

(4) รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการทั้งหมดของคณะฯ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 110

โทรศัพท์ภายใน : 110

นางนันทิยา บุญเปียง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
นางสุพัตรา สุวรรณประเทศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจีรภา มหาไชย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายทินกร พรหมสุคนธ์  พนักงานธุรการ 
นางยุพา ประทุมมา  พนักงานธุรการ 
นางรัศมี ประสงค์แสงทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวศรินญา พลทองสถิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวฐวิกาญจน์ อินคะมนต์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวศิรินันท์ ใสรังกา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางวิมล บุญเขื่อง  พนักงานธุรการ 
นางสาวนรัถภร เล่งพานิชย์  พนักงานธุรการ 
นางสาววราภรณ์ เมฆินทรสมบัติ  พนักงานธุรการ 
นางสาวฑิตยา ทองบ้านทุ่ม  พนักงานธุรการ 
นางขวัญจิรา ศรีจารย์ พนักงานธุรการ 
นายปิยะณัฐ สมแวง  พนักงานธุรการ